Facebook

REGULAMIN VI RM

srodrecze

REGULAMIN KURSU KADRY KSZTAŁCĄCEJ „RĘKA METODY”

(edycja 2017, Chorągiew Podkarpacka ZHP, Chorągiew Krakowska ZHP i Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP)

I. Informacja o Kursie Kadry Kształcącej „Ręka Metody”

 1. Kurs jest formą przeznaczoną dla instruktorów ZHP w co najmniej stopniu przewodnika, którzy w dniu rozpoczęcia kursu mają otwartą próbę podharcmistrzowską oraz ukończony kurs podharcmistrzowski lub mają co najmniej stopień podharcmistrza.
 2. Organizatorem kursu jest Chorągiew Podkarpacka ZHP we współpracy z Chorągwią Krakowską ZHP i Chorągwią Warmińsko-Mazurską ZHP pod patronatem Ruchu Programowo-Metodycznego „Ręka Metody”.
 3. W imieniu organizatora występuje komenda kursu. Komenda kursu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do rozpatrywania i rozstrzygania związanych z regulaminem wszelkich rozbieżności, sporów i wątpliwości.
 4. Kurs składa się z dwóch biwaków kursowych, organizowanych w następujących terminach i miejscach:

W fakultatywnym elementem kursu będzie biwak „Metodyczna Leśniczówka“, który odbędzie się w terminie 20-22.10.2017 r. Koszt tego biwaku jest poza  składką zadaniową.

 1. Założenia kursu oraz wszelkie niezbędne informacje zamieszczane są na stronie www.kkk.rekametody.pl oraz na profilu kursowym www.facebook.com/rekametody.
 2. W ramach składki zadaniowej organizator zapewnia w trakcie biwaków kursowych:
 1. Adres mailowy do kontaktów z komendą kursu: kkkVI2017@rekametody.pl.

II. Zgłoszenia, uczestnictwo

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:
 1. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc na kursie, komenda kursu dokonuje wyboru uczestników kursu spośród zgłoszonych kandydatów biorąc pod uwagę wypowiedzi zawarte w ankiecie zgłoszeniowej, potrzeby środowiska oraz termin nadesłania zgłoszenia. Ostatecznie komenda kursu potwierdza zakwalifikowanie na kurs do 30 czerwca 2017 r. (osoby z Chorągwi Krakowskiej ZHP do 16 lipca 2017 r.)
 2. Organizator zastrzega sobie prawo obniżenia składki zadaniowej w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych na organizację kursu. W przypadku obniżenia wysokości składki zadaniowej, nadpłata zostanie zwrócona na rachunek wpłacającego.
 3. Koszt uczestnictwa w kursie (z uwzględnieniem dofinansowania) oraz koszty podróży, ponosi uczestnik.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do:
 1. W czasie kursu uczestnicy nie korzystają z telefonów komórkowych, chyba że wymaga tego sytuacja losowa uzgodniona z komendą kursu lub wynika to z programu kursu.
 2. W czasie kursu wszystkich obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
 3. Uczestnicy kursu z chwilą zgłoszenia wyrażają zgodę na publikację zdjęć i materiałów wypracowanych podczas kursu dla celów promocji kursu, upowszechniania jego rezultatów oraz w ramach działań promocyjnych Chorągwi Podkarpackiej ZHP, Chorągwi Krakowskiej ZHP, Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP, RPM Ręka Metody oraz instytucji dofinansowujących organizację kursu.
 4. Uczestnicy kursu z chwilą zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ankiecie zgłoszeniowej dla potrzeb przygotowania, przeprowadzenia i organizacji Kursu Kadry Kształcącej “Ręka Metody” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 5. Uczestnikom kursu, usuniętym przez organizatora z powodu złamania niniejszego regulaminu, nie przysługuje zwrot składki zadaniowej.
 6. Zakwalifikowanym uczestnikom kursu, którzy zrezygnowali z udziału w kursie po wpłaceniu składki zadaniowej, nie przysługuje prawo jej zwrotu.
 7. Każdy uczestnik na życzenie otrzyma fakturę za opłacenie składki zadaniowej za udział w kursie. Możliwe jest wystawienie faktury lub noty księgowej dla jednostek ZHP w inny sposób ustalony z organizatorem.

 

III. Zasady ukończenia kursu

 1. Ukończenie kursu, potwierdzone otrzymaniem dyplomu, wymaga spełnienia następujących warunków:

– aktywny udział w całości obu biwaków kursowych (w przypadkach losowych minimum 80% czasu zajęć każdego z nich);

– pozytywnie ocenione wykonanie zadań kursowych, zleconych przez komendę kursu;

– pozytywna ocena postawy i umiejętności lub zmian postawy i umiejętności związanych z byciem kształceniowcem harcerskim.

IV. Bezpieczeństwo

1. W razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników, każda osoba obecna podczas zdarzenia jest zobowiązana do udzielania pomocy oraz poinformowania o zaistniałym fakcie organizatora i odpowiednie służby.

2. Uczestnik bierze udział w kursie na własną odpowiedzialność i ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie straty i szkody, jakie spowoduje.

3. Uczestnik nie pije alkoholu, nie pali tytoniu i nie używa substancji psychoaktywnych podczas trwania kursu.