Facebook

REGULAMIN V RM

srodrecze

I. Informacja o Kursie Kadry Kształcącej „Ręka Metody”

1. Kurs jest formą przeznaczoną dla pełnoletnich instruktorów ZHP z co najmniej otwartą próbą na stopień podharcmistrza

2. Organizatorem kursu jest Chorągiew Łódzka ZHP, Chorągiew Mazowiecka ZHP oraz Chorągwią Ziemi Lubuskiej ZHP pod patronatem Ruchu Programowo-Metodycznego „Ręka Metody”.

3. W imieniu organizatora występuje komenda kursu. Komenda kursu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do rozpatrywania i rozstrzygania związanych z regulaminem wszelkich rozbieżności, sporów i wątpliwości.

4. Kurs składa się z dwóch obowiązkowych biwaków kursowych, które odbędą się w centralnej Polsce, organizowanych w następujących terminach:

W fakultatywnym elementem kursu będzie „Metodyczna leśniczówka“, która odbędzie się w terminie
18-20.08.2017r. Koszt tego biwaku jest poza składką zadaniową.

5. Założenia kursu oraz wszelkie niezbędne informacje zamieszczane są stronie http://www.kkk.rekametody.pl oraz na profilu kursowym www.facebook.com/rekametody

6. W ramach wpisowego organizator zapewnia w trakcie biwaków kursowych:

– materiały programowe potrzebne na kursie;

– noclegi w warunkach polowych, w tym na pierwszym biwaku w namiotach zapewnionych przez organizatora;

– wyżywienie (śniadania, obiady i kolacje);

– wyprawkę uczestnika.

7. Adres mailowy do kontaktów z komendą kursu: kkk2017@rekametody.pl

II. Zgłoszenia, uczestnictwo

1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

– ukończenie 18 lat;

– otwarta próba na stopień podharcmistrza – co najmniej do dnia rozpoczęcia kursu;

– opłacona podstawowa bieżąca składka członkowska oraz posiadanie wpisu do Ewidencji ZHP;

– przesłanie w terminie do 15 maja 2017 r. do organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://kkk.rekametody.pl/zgloszenia;

– wpłata składki zadaniowej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez organizatora po przyjęciu zgłoszenia:

Osoby, które dokonają wpłaty do 25 maja 2017 r.:

300 zł dla uczestników z chorągwi łódzkiej (uczestnicy objęci są dofinansowaniem z chorągwi łódzkiej),

360 zł dla uczestników z pozostałych chorągwi.

Osoby, które dokonają wpłat po terminie:

330 zł dla uczestników z chorągwi łódzkiej,

390 zł dla uczestników z pozostałych chorągwi.

Ostateczny termin wpłat 5 czerwca 2017 r.

2. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc na kursie, komenda kursu dokonuje wyboru uczestników kursu spośród zgłoszonych kandydatów biorąc pod uwagę wypowiedzi zawarte w ankiecie zgłoszeniowej, potrzeby środowiska oraz termin nadesłania zgłoszenia.Ostatecznie komenda kursu potwierdza zakwalifikowanie na kurs do 18 maja 2017 r.

3. Organizator zastrzega sobie prawo obniżenia wpisowego w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych na organizację kursu. W przypadku obniżenia wysokości wpisowego, nadpłata zostanie zwrócona na adres wpłacającego.

4. Koszt uczestnictwa w kursie (z uwzględnieniem dofinansowania) oraz koszty podróży, ponosi uczestnik.

5. Uczestnicy są zobowiązani do:

– przestrzegania Prawa Harcerskiego;

– aktywnego udziału w zajęciach kursowych oraz realizacji zadań zleconych przez komendę kursu;

– przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

6. Uczestnicy kursu z chwilą zgłoszenia wyrażają zgodę na publikację zdjęć i materiałów wypracowanych podczas kursu dla celów promocji kursu, upowszechniania jego rezultatów oraz w ramach działań promocyjnych Chorągwi Mazowieckiej ZHP, Chorągwi Łódzkiej ZHP, Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, RPM Ręka Metody oraz instytucji dofinansowujących organizację kursu.

7. Uczestnikom kursu usuniętym przez organizatora z powodu złamania niniejszego regulaminu nie przysługuje zwrot wpisowego.

8. Zakwalifikowanym uczestnikom kursu, którzy zrezygnowali z udziału w kursie po wpłaceniu składki zadaniowej, nie przysługuje prawo jej zwrotu.

9. Każdy uczestnik na życzenie otrzyma fakturę za opłacone wpisowe za udział w kursie. Możliwe jest wystawienie faktury lub noty księgowej dla jednostek ZHP w inny sposób ustalony z organizatorem.

III. Zasady ukończenia kursu

1. Ukończenie kursu, potwierdzone otrzymaniem dyplomu, wymaga spełnienia następujących warunków:

– aktywny udział w całości obu biwaków kursowych (w przypadkach losowych minimum 80% czasu zajęć każdego z nich);

– pozytywnie ocenione wykonanie zadań kursowych, zleconych przez komendę kursu;

– pozytywna ocena postawy i umiejętności lub zmian postawy i umiejętności związanych z byciem kształceniowcem harcerskim.

IV. Bezpieczeństwo

1. W razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników, każda osoba obecna podczas zdarzenia jest zobowiązana do udzielania pomocy oraz poinformowania o zaistniałym fakcie organizatora i odpowiednie służby.

2. Uczestnik bierze udział w kursie na własną odpowiedzialność i ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie straty i szkody, jakie spowoduje.

3. Uczestnik nie pije alkoholu, nie pali tytoniu i nie używa substancji psychoaktywnych podczas trwania kursu.